The H-Man Movie Poster
  • 1 hr 19 min

Fandango FANALERT®

Sign up for a FANALERT® and be the first to know when tickets and other exclusives are available in your area.

Privacy Policy

Cast

Yumi Shirakawa
Chikako Arai 
Kenji Sahara
Dr. Masada 
Akihiko Hirata
Inspector Tominaga 
Koreya Senda
Dr. Maki 
Hisaya Ito
Misaki 
Tetsu Nakamura
Chinese Gentleman 
Yutaka Nakamura
An-chan 
Yosuke Natsuki
Man 
Senkichi Omura
O-chan 
Mitsuru Sato
Uchida 
Naomi Shiraishi
Mineko 
Ayumi Sonoda
Emi 
Yoshio Tsuchiya
Detective Taguchi 
Eitaro Ozawa
Inspector Miyashita 
Yoshibumi Tajima
Detective Sakata 

Crew

Ishiro Honda
Director 
Eiji Tsuburaya
Special Effects 
Hajime Koizumi
Cinematographer 
Hideo Kaijo
Short Story Author 
Masaru Sato
Composer (Music Score) 
Takeo Kita
Art Director 
Takeshi Kimura
Screenwriter 
Tomoyuki Tanaka
Producer