Repast Movie Poster
  • Friday, September 21, 1984
  • 1 hr 37 min
  • Drama

Fandango FANALERT®

Sign up for a FANALERT® to find out when tickets are available in your area.

Privacy Policy

Cast

Ranko Hanai
Koyoshi Dohya 
Setsuko Hara
Michiyo Okamoto 
Keiju Kobayashi
Shinzo Murata, Michiyo's brother 
Eitaro Shindo
Yuzo Takenaka 
Yoko Sugi
Mitsuko Murata, Michiyo's sister-in-law 
Haruko Sugimura
Matsu Murata, Michiyo's mother 
Mitsue Tachibana
Katsuko Suzuki 
Ken Uehara
Hatsunosuke Okamoto 

Crew

Mikio Naruse
Director 
Fumio Hayasaka
Composer (Music Score) 
Toshiro Ide
Screenwriter