• Cast: Rina Takeda, Kentaro Shimazu, Kanji Tsuda
  • Director: Noboru Iguchi