• Cast: Amir Alpiev, Ilya Lyubimov, Ayganim Sadykova
  • Director: Yermek Shinarbayev
  • Genre: Drama