Leon Lai

Worked With

Year Name Title
2003 Tony Leung Chiu-Wai Infernal Affairs III
2003 Andy Lau Infernal Affairs III
2000 Maggie Cheung Yijian Zhongqing
1997 Ge You Bun Sang Yun
1997 Anita Mui Bun Sang Yun
1997 Christopher Doyle Comrades, Almost a Love Story
1997 Maggie Cheung Comrades, Almost a Love Story
1993 Jackie Chan City Hunter
1992 Tatsuya Nakadai The Wicked City
Provided by Rovi