John M. Mathews

Worked With

Year Name Title
1995 Roger Corman Apollo 13
1995 Kathleen Quinlan Apollo 13
1995 Gary Sinise Apollo 13
1995 Tom Hanks Apollo 13
1995 Clint Howard Apollo 13
1995 Ed Harris Apollo 13
1995 Kevin Bacon Apollo 13
1995 Bill Paxton Apollo 13
1992 Kiefer Sutherland A Few Good Men
1992 Christopher Guest A Few Good Men
1992 J.T. Walsh A Few Good Men
1992 Kevin Pollak A Few Good Men
1992 Cuba Gooding, Jr. A Few Good Men
1992 Tom Cruise A Few Good Men
1992 Jane Jenkins A Few Good Men
1992 Aaron Sorkin A Few Good Men
1992 Kevin Bacon A Few Good Men
1992 Jack Nicholson A Few Good Men
1992 Demi Moore A Few Good Men
Provided by Rovi