John Ely

Worked With

Year Name Title
1991 Dolly Parton Wild Texas Wind
1991 Gary Busey Wild Texas Wind
1971 Klaus Kinski Asylum of Blood
1970 Klaus Kinski Prega il Morto e Ammazza il Vivo
Provided by Rovi