Ichiro Chiba

Worked With

Year Name Title
1954 Takashi Shimura Seven Samurai
1954 Toshiro Mifune Seven Samurai
1954 Minoru Chiaki Seven Samurai
1952 Minoru Chiaki Ikiru
1952 Takashi Shimura Ikiru
1946 Haruko Sugimura No Regrets for Our Youth
1946 Setsuko Hara No Regrets for Our Youth
1946 Takashi Shimura No Regrets for Our Youth
1946 Takashi Shimura Those Who Make Tomorrow
1946 Masayuki Mori Those Who Make Tomorrow
Provided by Rovi