Denjiro Okochi

Worked With

Year Name Title
1968 Toshiro Mifune Secret Scrolls (Part 1)
1968 Kyoko Kagawa Secret Scrolls (Part 1)
1968 Toshiro Mifune Secret Scrolls (Part 2)
1968 Kyoko Kagawa Secret Scrolls (Part 2)
1953 Toshiro Mifune Taiheiyo No Washi
1946 Haruko Sugimura No Regrets for Our Youth
1946 Setsuko Hara No Regrets for Our Youth
1946 Takashi Shimura No Regrets for Our Youth
1945 Takashi Shimura The Men Who Tread on the Tiger's Tail
1945 Masayuki Mori The Men Who Tread on the Tiger's Tail
1943 Takashi Shimura Sanshiro Sugata
Provided by Rovi